top
logo

Logowanie
Ryszard Wąsek
Stowarzyszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ryszard   
niedziela, 31 października 2010 19:57

 

Zostało zarejestrowane w sądzie Stowarzyszenie POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM " BARAKUDA” w POLANICY ZDROJU, które ma na celu

zgodnie z art.8 i art. 61-63 Kpc w sprawie określenia organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu i na rzecz obywateli

 

.działając w celu ochrony praw obywateli występuje w postępowaniu cywilnym:

- wszczynając postępowanie,
- biorąc udział w toczącym się postępowaniu w każdym jego stadium,
- przedstawiając sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w formie uchwały lub    oświadczenie jego organów.

Stowarzyszenie może  wytaczać powództwa na rzecz obywateli w  sprawach:

- roszczenia alimentacyjne,
- z zakresu praw konsumenckich,
- z zakresu ochrony środowiska,


- w zakresie roszczeń pracowników wynikających ze stosunków pracy,
- w zakresie roszczeń członków spółdzielni wynikających ze spółdzielczej umowy o pracę,
- w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z art.90 i art.91 Kpk w postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu Stowarzyszenia zgłasza na piśmie jako pisemny wniosek osoby pokrzywdzonej jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesów społecznych lub ważnego interesu indywidualnego objętego statutowymi uprawnieniami ochrony wolności i praw człowieka. W zgłoszeniu Stowarzyszenie wskazuje przedstawiciela, który będzie je reprezentować. Przedstawiciel ten przedkłada Sądowi pisemne pełnomocnictwo. Sąd dopuszcza przedstawiciela Stowarzyszenia jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z art.91 Kpk dopuszczony w postępowaniu sądowym przedstawiciel Stowarzyszenia może uczestniczyć w rozprawach, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie.

Cel i formy działania

Celem Stowarzyszenia jest obrona praw i godności osobistej człowieka i wynikająca z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

1. Obrona praw i godności człowieka w kontaktach międzyludzkich,
a) zasada współżycia  rodzinnego i sąsiedzkiego,
b) obrona interesów obywateli w granicach nieuregulowanych odrębnymi przepisami prawa.

2. Zwalczanie objawów patologii społecznej (alkoholizm, narkomania).

3. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, organizacji i instytucji społecznych oraz obronę ich  interesów.
2. Udzielanie pomocy i prowadzenie mediacji  w sprawach spornych za zgodą  stron konfliktu.

 

Poprawiony: niedziela, 31 października 2010 20:30
 
Czy Sąd Rejonowy w Kłodzku jest sądem beprawia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ryszard   
wtorek, 24 listopada 2009 21:45

 

 

 

zmień

Czy sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku - Aleksandra Rembiasz to oszustka

Piątek, 28 Wrzesień 2007 18:16 Ryszard

EmailDrukujPDF

Otóż na posiedzeniu sądu w dniu 04 września 2007r. w sprawie II Kp 449/07 sędzia Aleksandra Rembiasz wyrzuciła publiczność twierdząc, że posiedzenie jest niejawne, gdy nie było na wokandzie zaznaczone o jego niejawności. Dlatego, że sędzia wiedziała ,iż asesor Prokuratury Rejonowej w Kłodzku - Ewelina Kutek w związku z zażaleniem Ryszarda Wąska popełniła przestępstwo i nie chciała w obecności publiczności odczytać tego zażalenia. Nadto zabroniła pokrzywdzonemu nagrywania posiedzenia, gdy merytorycznie pokrzywdzony Ryszard Wąsek odniósł się, że sąd musi podać podstawę prawną o nie nagrywaniu posiedzenia to wówczas ukarała R. Wąska za obrazę sądu w związku z wygłaszaniem komentarzy. Następnie podyktowała protokolantce, aby zawarła wypowiedzi Ryszarda Wąska, które przez niego nie zostały wypowiedziane. A po posiedzeniu jeszcze raz zmieniła treść protokołu. Dlatego nie wydała od razu kserokopii, którą żądał pokrzywdzony, lecz dokonała oszustwa poprzez zmianę jego treści, a następnie przesłała pocztą kserokopię protokołu z dnia 4 września 2007r.pokrzywdzonemu. Oto macie obywatele R.P. sędziego, który decyduje o waszej winie lub nie winie, a jest sam oszustem.

zmień

Przekroczenie uprawnień

Środa, 14 Luty 2007 18:17 Ryszard

EmailDrukujPDF

Czy przewodniczący II Wydziału Karnego  Sądu Rejonowego w Kłodzku-M Szota  nie przekroczył swoich uprawnień, jeśli wezwał Policję w związku z tym, że R.W. wykonał telefonem komórkowym zdjęcie dokumentu  zakończonej sprawy postanowieniem w dniu 29 stycznia 1996 r. o  sygn.. akt II K 1462/95.

Akta  o sygn. II K 1462/95  R W udostępniła Prezes Sądu Rejonowego w Kłodzku, to na jakiej podstawie prawnej przewodniczący II Wydziału Karnego- M. Szota  zabrał akta R.W ?.  Z tego wynika, iż sędziego M. Szoty nie obowiązują żadne normy prawne, a strony zapoznające się z aktami  sprawy w sekretariacie II Wydziału Karnego nie mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ w każdej chwili mogą być narażeni  na interwencje Policji na nieuzasadniony wniosek przewodniczącego II Wydziału Karnego w Kłodzku -  sędziego M. Szoty.

zmień

Zmiana wyroku sędzi I. Kosińskiej-Szoty przez Sąd Odwoławczy w Świdnicy

Sobota, 16 Czerwiec 2007 18:14 Ryszard

EmailDrukujPDF

Sędzia I. Kosińska- Szota z Sądu Rejonowego w Kłodzku w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 września 2006 roku o sygn. akt I C 318/06 stwierdziła, że strona powodowa ma nadpłatę w kwocie 1126,90 zł, a w doręczonym powodowi wyroku wraz z uzasadnieniem, nie ma nadpłaty w kwocie 1126,90 zł. i oddaliła powództwo o istnieniu stosunku najmu z dnia 1 marca 1995r.
W wyniku apelacji Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w wyroku z dnia 15 marca 2007 roku o sygn. akt II Ca 25/07 zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku , który wydała sędzia I. Kosińska-Szota ustalił,że istnieje stosunek najmu z dnia 1 marca 1995 r. oraz nadpłata w kwocie 1986,55 zł.
W uzasadnieniu wyroku sąd odwoławczy stwierdził, że w związku ze wszystkimi okolicznościami związanymi z wypowiedzeniem umowy najmu z 1 marca 1995r. przez gminę, iż jest to nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 k.c., które nie może korzystać z ochrony prawnej i wywoływać zamierzonych przez pozwaną skutków.
Reasumując rozpoznanie pozwu przez sędziego I. Kosińską- Szotę było prowadzone tendencyjnie wbrew art. 45 ust. 1 konstytucji, który zawiera w swej treści o bezstronności Sądu z gwarancją do sprawiedliwego wyroku.
Karygodne uchybienia sędzi I. Kosińskiej-Szoty, która nie posiada wymaganej wiedzy do orzekania, albo w sposób świadomy z pełną premedytacją działa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości wydając zaskarżony wyrok.
Na marginesie trzeba się zastanowić z czego to wynika, że pozwy rozpatrzone przez Sąd Rejonowy w Kłodzku przeciwko gminie- Polanica Zdrój kończą się oddaleniem pozwu, który zmienia sąd odwoławczy. czy to jest słaby poziom wiedzy prawniczej oraz logicznej analizy przez sędziów Sądu Rejonowego w Kłodzku, czy może jakieś ,, układy” z gminą Polanica Zdrój przez niektórych sędziów lub ich rodziny. Bo jest niezrozumiałe dlaczego sędziowie nawet nie boją się fałszować protokołów rozpraw czy posiedzeń sądu, jeśli jest im wiadome, że rozprawy są nagrywane, aby wydać korzystny wyrok na rzecz gminy Polanicy Zdroju?

zmień

Czy Sąd Rejonowy w Kłodzku jest sądem bezprawia

Środa, 17 Styczeń 2007 18:18 Ryszard

EmailDrukujPDF

Dlaczego sędzia R. Truczka w postanowieniu z dnia 30 maja 2000 r. Ko176/99 utrzymał w mocy umorzenie dochodzenia przeciwko przedstawicielom gminy, jeśli stwierdził, że  podejrzani S.D i J.B wykonywali polecenie przełożonego to według sędziego Roberta Truczki  pomocnictwo w przestępstwie nie jest przestępstwem, to po co są art. 18, 19,20 k.k.,  które stwierdzają, że za pomocnictwo współdziałających w przestępstwie odpowiadają w granicach swej umyślności lub nieumyślności.

Poprawiony: wtorek, 24 listopada 2009 21:51
 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ryszard   
piątek, 13 listopada 2009 18:31

 

1. Zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa przez sędziego sądu rejonowego w Kłodzku – Elizę Skotnicką, która w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 marca 2009 roku ( sygn. akt VI k 131/07) stwierdziła, że ,,Tymczasem zauważyć należy, że analiza akt o sygn. I C 396/08 wskazuje, że występująca w tej sprawie Jadwiga Skobało – jako pełnomocnik procesowy Gminy Polanica Zdrój nie posługiwała się i nie przekładała tego dokumentu do akt sprawy. Dokument ten został przedłożony przez Ryszarda Wąska w piśmie z dnia 16 października 1998 r. ze wskazaniem , że został on przez Gminę dołączony do odpowiedzi na skargę do Sądu Administracyjnego. Zatem zarzut oskarżonego, że oskarżycielka posłużyła się tym dokumentem był bezpodstawny’’. To jest oszustwo asesor bo nie ma akt cywilnych dotyczących Ryszarda Wąska o sygn. I C 396/08. Gdyby to dotyczyło akt o sygn. I C 369/98 to także jest oszustwo asesor, ponieważ świadomie kłamie zapoznając się z aktami spraw karnych z zawiadomienia Ryszarda Wąska, że Jadwiga Skobało w zeznaniach z dnia 7.06.2005 r. RSD stwierdziła, że: ,,Zeznaję iż w sprawie I C -369/98 ja posłużyłam się dokumentem z dnia 7.01.94r. i ja nie wiem kto ten dokument wytworzył ja tylko dokumentami się posługuję …

Nadto Jadwiga Skobało stwierdziła w sądzie Rejonowym w Kłodzku w dniu 16 marca 2006 roku ( sygn. akt II K 531/04) że się posługiwała przez sądem dokumentem z dnia 7.01.94r.

Wnoszę o ściganie sędziego Elizę Skotnicką w związku z naruszeniem art. 231 k.k. i art. 271 k.k

 

Poprawiony: piątek, 13 listopada 2009 20:13
 
SĄD REJONOWY W KŁODZKU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ryszard   
środa, 11 listopada 2009 17:18

Sędzia Maciej Szota jest zainteresowany osobiście, aby nie wszczęto postępowania przygotowawczego przeciwko prokurator Iwonie Stanikowskiej, ponieważ umorzenia lub odmowa wszczęcia śledztwa były utrzymane przez II Wydział Karny, którego przewodniczącym jest właśnie sędzia Maciej Szota, a wcześniej sędzia Ewa Rusin żona prokuratora Marka Rusina, która utrzymywała postanowienia Prokuratury Rejonowej w Kłodzku, w której jej mąż następnie pełnił funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego w Kłodzku. Aktualnie p.o. z-cy Prokuratora Okręgowego w Świdnicy, a jego żona sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy IV Wydziału Karnego Odwoławczego ( notabene chciała zrobić z R. Wąska psychicznie chorego, a w końcu została zmuszona do wyłączenia się z rozpoznania apelacji w sprawie II K 531/04 w związku z wyrokiem niewiarygodnego sędziego R. Truczki, który został uchylony)

Więcej…
 
Wyborcy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ryszard   
środa, 07 listopada 2007 00:00
Rada Miejska wraz z burmistrzem Jerzym Terleckim zatwierdziła w swojej kadencji  podwyżki opłat za wodę  z kwoty 2,70/ m3 w 2004 roku  zł do kwoty 3,23 zł/m3 w 2006 roku  oraz ścieki z kwoty 2,38 zł/m3  w 2004 roku do kwoty 2,60 zł zł/m3 w 2006 roku.   Czy Wyborco  Tobie zostało podniesione wynagrodzenie  w ciągu dwóch lat o około 20% jak podwyżka opłaty za wodę.
Czy Ty wyborco akceptujesz sprzedaż działki przy ulicy Kilińskiego o powierzchni 12000 m2 przez burmistrza Jerzego Terleckiego za kwotę 200000 zł, jeśli stwierdził, że cena  za  1 m2 działki w Polanicy Zdroju jest 50 zł.
Czy strata 400000 zł to można nazwać gospodarnością Burmistrza Jerzego Terleckiego
Czy pozbywanie się majątku wspólnoty samorządowej w postaci nieruchomości poniżej cen rynkowych to jest gospodarność radnych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju wraz z burmistrzem Jerzym Terleckim, którzy są odpowiedzialni za deficyt budżetu na przestrzeni 10 lat.
Czy Ty Wyborco akceptujesz ,,lewe" faktury za które gmina musiała zapłacić, gdy burmistrzem był Jerzy Terlecki ( pismo z dnia 1 lipca 2003 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowane do burmistrza Jerzego Terleckiego ).
Czy Ty Wyborco akceptujesz przyznanie ryczałtu  na  prywatny samochód przewodniczącego Rady Miejskiej - Zbigniewowi Puchniakowi przez burmistrza Jerzego Terleckiego, jeśli Regionalna Izba Obrachunkowa jest to bezprawne.
Wyborco, jeśli chcesz przełomu w gminie to oddaj głos 12 listopada 2006 roku  na kandydatów:
1.burmistrza
2.radnych
z Komitetu Wyborczego Wyborców ,, Dobro Mieszkańców"  
 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 2 z 5

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, linux hosting. Valid XHTML and CSS.